1

متن و ترجمه ی آهنگ Falta tanto amor

Falta tanto amor عشق از دست رفته Dime, ¿quién es? بهم بگو،کیه؟ No me puedes mentir, نمیتونی بهم دروغ بگی te has enamorado de él, تو عاشقش شدی no lo quieres decir. نمیخوای بهم بگی ¿Adónde fue, کجا اتفاق افتاد؟ que te hizo sentir? اون باهات چیکار کرد؟ Dime, ¿qué …